Nieuws

Eenzijdige huurbelofte moet verhuurders beschermen tegen shoppers

Steeds meer ma­ke­laars bren­gen huur­ders pas in con­tact met ver­huur­ders na het be­ta­len van een voor­schot. Dat bedrag kan oplopen tot 500 euro, zo hekelt het Vlaams Huurdersplatform en schreef De Standaard vorige week. 'De een­zij­di­ge huur­be­lof­te be­staat nochtans al jaren en is vol­ko­men rechts­gel­dig', re­a­geerde Kris­top­he Thijs, woord­voer­der van CIB Vlaan­de­ren. 'Het moet de ver­huur­der be­scher­men tegen shop­pers, die aan meer­de­re ver­huur­ders mon­de­ling hun ak­koord geven om een be­paald pand te huren.'

Het Vlaams Huur­ders­plat­form is niet te spre­ken over een nieu­we trend. Wie geen voor­schot be­taalt aan be­paal­de ma­ke­laars, maakt he­le­maal geen kans om een be­paald pand te huren. 'De ma­ke­laar geeft je naam ge­woon niet door aan de ver­huur­der, zeker niet als an­de­re ge­ga­dig­den dat be­drag wèl be­ta­len', zegt Joy Ver­sti­che­le, coördi­na­tor van het Vlaams Huur­ders­plat­fom aan De Stan­daard. Vol­gens het Vlaams Huur­ders­plat­form gaat het om een 'extra drem­pel' voor de toe­gang tot de pri­va­te huur­markt. 'In tij­den waar­in de huur­waar­borg ook zou wor­den op­ge­trok­ken, kun­nen huur­ders dit mis­sen als kies­pijn.'

Shoppende huurder
'De een­zij­di­ge huur­be­lof­te be­staat al jaren en is vol­ko­men rechts­gel­dig’, zegt Kris­top­he Thijs, woord­voer­der van CIB Vlaanderen. ‘Het moet de ver­huur­der be­scher­men tegen shop­pers, die aan meer­de­re ver­huur­ders mon­de­ling hun ak­koord geven om een be­paald pand te huren.’

Met een een­zij­di­ge huur­be­lof­te wordt het mon­de­lin­ge ak­koord op pa­pier gezet en daar­bij be­taalt de po­ten­tiële huur­der een be­paal­de som als voor­schot. ‘Dat geld is de huur­der niet kwijt. Komt het tot een huur­over­een­komst, dan zal het geld ge­bruikt wor­den voor de huur of de huur­waar­borg. Als de ver­huur­der fi­naal kiest voor een an­de­re huur­der, dan wordt het be­drag te­rug­ge­stort’, ver­volgt Thijs.

‘We ad­vi­se­ren wel om de ter­mijn tus­sen de een­zij­di­ge huur­be­lof­te en de uit­ein­de­lij­ke huur­over­een­komst zo kort mo­ge­lijk te hou­den, zodat de huur­der ook niet te lang in het on­ge­wis­se blijft.’

Bron: De Tijd

Bekijk hier de VTM-nieuwsreportage.