Nieuws

Nieuw Vlaams Huurdecreet: algemeen kader

Medio juli werd het Vlaams Huurdecreet in ontwerpversie een eerste keer door de Vlaamse regering behandeld. Het ontwerp is het resultaat van twee jaar intensief overleg, waarbij CIB Vlaanderen heel wat prioriteiten op tafel heeft gelegd. Let op: voorlopig is er enkel een principiële goedkeuring. Het voorontwerp moet nog heel wat verdere stappen doorlopen. Sowieso zal het Huurdecreet ten vroegste van kracht worden op 1 september 2018. Tot dan blijft de huidige Woninghuurwet van toepassing.

Regionalisering van het woninghuurrecht
Aanleiding voor de totstandkoming van het (voorontwerp van) Vlaams Huurdecreet is de Zesde Staatshervorming. Die heeft de bevoegdheid inzake het woninghuurrecht overgedragen aan de gewesten. Niet onbelangrijk om aan te stippen is dat de bevoegdheidsoverdracht omvangrijker was dan louter de Woninghuurwet op zich. De gewesten werden bij uitbreiding bevoegd voor ‘het recht van voor bewoning bestemde goederen’. Dit houdt ook het recht in op huurovereenkomsten van woningen die niet geen hoofdverblijfplaats zijn (studentenkamers, tweede verblijven, …). De gewesten kunnen tevens bepalingen uit het gemeen huurrecht, die van toepassing zijn op ‘voor bewoning bestemde goederen’, overnemen, schrappen, aanpassen, …

Reeds in 2014, bij het schrijven van het Vlaams regeerakkoord, werd de keuze gemaakt om het Vlaamse woninghuurrecht te verzamelen in een afzonderlijk decreet. Dat zal de vrij logische benaming Vlaams Huurdecreet meekrijgen.

Onderdelen van het Vlaams Huurdecreet
Het Vlaams Huurdecreet bestaat uit een aantal grote blokken. Hoofdbrok is uiteraard het specifieke huurrecht voor hoofdverblijfplaatsen: de Woninghuurwet wordt opgeheven en integraal vervangen door titel 2 van het Decreet. Het toepassingsgebied wordt daarbij niet gewijzigd: titel 2 is van toepassing op huurovereenkomsten voor een woning die de huurder, met uitdrukkelijke of stilzwijgende toestemming van de verhuurder, vanaf de ingenottreding tot zijn hoofdverblijfplaats bestemt (cfr. art. 5).

Titel 3 van het voorontwerp bevat diverse bepalingen rond de huur aan studenten. Dat is nieuw en betekent de facto dat er een bijkomend bijzonder huurstelsel wordt ingevoerd. Voortaan zal men bij het opstellen van een huurcontract met een student dus eerst naar het Vlaams Huurdecreet moeten kijken en pas vervolgens naar het gemeen huurrecht.

Dit zijn – voorlopig – de twee grote takken van het Huurdecreet. Voor andere vormen van verhuring (zoals de verhuur van een vakantieappartement) blijft tot nader order het gemeen huurrecht de terugvalbasis. De suppletieve werking van het gemeen huurrecht wordt in het voorontwerp bevestigd voor alle aspecten die er niet specifiek in geregeld zijn.

Het enige artikel in het Huurdecreet dat van toepassing is op alle verhuringen betreft de verplichting inzake de bekendmaking van de huurprijs en de gemeenschappelijke lasten. Artikel 4 bepaalt dat bij de verhuur van een goed in elke officiële of publieke mededeling minstens het bedrag van de gevraagde huurprijs en van de kosten en lasten vermeld moet worden. Gebeurt dat niet, dan kan de gemeente een administratieve geldboete opleggen van €50 tot €350. Nieuw is dat verhuringen van een toeristisch logies uitdrukkelijk zijn uitgesloten. Hier moet men dus geen rekening houden met de – voor deze verhuringen praktisch onhaalbare – afficheringsplicht. Voorwaarde is wel dat de toeristische verhuring gebeurt conform het Vlaams Logiesdecreet.

Next steps
Het voorontwerp van Vlaams Huurdecreet is tot stand gekomen na meer dan twee jaar van overleg tussen de Vlaamse administratie, externe experten en betrokken stakeholders zoals CIB Vlaanderen. In het lange voorbereidende traject werd het bestaande woninghuurrecht uitgebreid geëvalueerd, werden er knelpunten geïdentificeerd en vervolgens oplossingen uitgedacht.

Het uiteindelijke resultaat is een tekst waarin de politiek keuzes heeft gemaakt. Die tekst werd op 14 juli 2017 voor de eerste keer principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering.

Dat is echter slechts de eerste stap in een lange goedkeuringsprocedure. Zo moet het voorontwerp nog voor advies naar de Raad van State, die wijzigingen kan voorstellen. En, de tekst moet vervolgens nog in het Vlaams Parlement worden besproken en gestemd. De bepalingen zijn dus nog niet in steen gegrift en kunnen nog gewijzigd worden.

Inwerkingtreding
Bovendien zal het Vlaams Huurdecreet pas ten vroegste op 1 september 2018 in werking treden.
Tot dan blijft alles bij het oude. Het is dus niet zo dat je vandaag reeds een huurwaarborg van drie maanden op een geïndividualiseerde rekening zou kunnen vragen, ongeacht wat je daarover misschien in de pers hebt gelezen. Het Vlaams Huurdecreet is tot 1 september 2018 vooral toekomstmuziek. Tot dan blijft de Woninghuurwet onverkort van kracht!

Het Vlaams Huurdecreet zal bovendien alleen gelden voor huurcontracten die vanaf 1 september 2018 worden afgesloten. Het decreet is niet van toepassing op contracten die voor die datum zijn ingegaan. Daarvoor blijft de oude Woninghuurwet het regelgevend kader. Dit is een (ruime) overgangsbepaling die rechtszekerheid voor zowel huurder als verhuurder moet garanderen.

Bron: CIB