Natuurrampen

De brandverzekering, ook woningverzekering genoemd, beschermt u en uw woning tegen heel wat.
Er zijn drie verschillende soorten dekkingen: de basisdekkingen, de aanvullende dekkingen geboden door uw verzekeraar wanneer u een schadegeval hebt en de optionele of facultatieve dekkingen die u bijkomend kan aangaan.

Sinds 2006 dekt elke brandverzekering ook de schade door natuurrampen. Het gaat om overstromingen, aardbevingen, het overlopen of opstuwen van openbare riolen, aardverschuivingen en grondverzakkingen.
Vroeger kon men alleen rekenen op het Rampenfonds voor een gedeeltelijke schadevergoeding maar de procedure was lang omdat de oorzaak eerst als ramp erkend moest worden.

Dankzij de verzekering hebben de slachtoffers van een natuurramp nu zekerheid. Ze kunnen rekenen op een snelle en volledige vergoeding, weliswaar na aftrek van een vrijstelling zoals in hun brandverzekeringscontract bepaald is.

Als een verzekeraar geen dekking wil verlenen onder zijn voorwaarden of een premie of vrijstelling voorstelt die hoger ligt dan de maxima die werden vastgelegd door het Tariferingsbureau, is hij eraan gehouden de kandidaat-verzekerde een natuurrampendekking te verlenen aan de voorwaarden van het Tariferingsbureau en te melden dat hijĀ  zich kan wenden tot een andere verzekeraar.

Wat is niet altijd gedekt door de natuurrampenverzekering?

Er zijn een aantal uitsluitingen mogelijk. Voorwerpen die zich buiten de gebouwen bevinden en niet blijvend bevestigd zijn, zoals tuinhuisjes en tuinmeubilair, zijn niet altijd gedekt in de natuurrampendekking. Hetzelfde geldt voor constructies die gemakkelijk verplaatsbaar, bouwvallig of in afbraak zijn en hun eventuele inhoud, tenzij die als hoofdverblijf van de verzekerde dienen.
Ook gebouwen of gedeelten van gebouwen in opbouw of verbouwing kunnen worden uitgesloten van de natuurrampendekking.

Bovendien mag de verzekeraar weigeren te vergoeden voor schade als gevolg van overstroming en overlopen of opstuwing van de riolen voor wat betreft de inhoud van de kelders die op minder dan tien centimeter van de grond opgesteld is.
Dat geldt natuurlijk niet voor verwarmings- elektriciteits- en waterleidingen die er blijvend bevestigd zijn.

Ook mag de verzekeraar dekking weigeren voor gebouwen of gedeelten van gebouwen en hun inhoud die werden gebouwd na meer dan anderhalf jaar nadat de zone waarin het gebouw werd geklasseerd als risicozone.
Deze uitzondering is echter niet van toepassing op de goederen of delen van goederen die werden heropgebouwd of wedersamengesteld na een schadegeval en die overeenstemmen met de waarde van de wederopbouw of de wedersamenstelling van de goederen voor het schadegeval.